Klauzule informacyjne

Home / Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PPHU „Artbig” Grzegorz Wojewoda z siedzibą przy Krajanka 15, 98-410 Krajanka.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne, w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPHU „Artbig” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich udostępnienia. Nieudostępnienie ich wiąże się z odmową zawarcia umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie do momentu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. PPHU „Artbig” zastrzega sobie jednak możliwość wydłużenia tego okresu na okres przedawnienia roszczeń, jednakże nie dłużej niż na okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym wygasła umowa wiążąca strony.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest PPHU „Artbig” Grzegorz Wojewoda z siedzibą przy Krajanka 15, 98-410 Krajanka.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PPHU „Artbig” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 3. Prawo żądania podania danych jest wymogiem ustawowym w zakresie uregulowanym przepisami prawa, a ich nieprzekazanie może uniemożliwić przyjęcie pisma/skargi/wniosku.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania swoich danych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza obowiązujące przepisy prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mając na względzie cel w jakim zostały one podane.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
color
https://artbig.pl/wp-content/themes/skudo/
https://artbig.pl/
#43b8de
style1
paged
Loading posts...
/home/artbig/ftp/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
off